Ena-Forto  praktijk voor transformatie en groei 

Disclaimer & Algemene Voorwaarden

 

Disclaimer:

In deze disclaimer wordt verstaan onder de webpagina: iedere webpagina van www.ena-forto.nl. Door deze webpagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande toestemming van Ena-Forto.

De uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina.

Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren).

U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt.

De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.

Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN:


Art 1. Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtnemer (Ena-Forto) en de opdrachtgever (de cliënt).

 

Art 2. Bedrijfsomschrijving

1.Ena-Forto biedt begeleiding, coaching, workshops en opleidingen aan. 

 

Art 3. Definitie

1.Ena-Forto (vertegenwoordigd door Heidi Middelburg) past deze algemene voorwaarden toe op  de door haar aan te bieden diensten.

2.Cliënt: u, als cliënt / de wederpartij van Ena-Forto.

3.Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen coach en cliënt  betreffende een overeengekomen dienstverlening.

4.Bijeenkomsten: opleidingen en workshops aangeboden door Ena-Forto alleen of door Ena- Forto in samenwerking met derden.

 

Art 4. Uitvoering van de overeenkomst

1.Ena-Forto zal de sessies naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.Ena-Forto heeft een inspanningsverplichting tegenover de cliënt, nooit een resultaatverplichting.

3.Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij/zij tijdens het intake gesprek of gedurende de sessie aan Ena-Forto verstrekt en zal Ena-Forto inlichten zodra er wijzigingen voordoen.

4.Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt aan Ena-Forto.

5.Indien cliënt medicijnen gebruikt dan dient cliënt dit voorafgaand aan de sessie door te geven.

6.Indien cliënt zwanger is of in de aanlooptijd om het te worden en/of wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt dan dient cliënt dit voorafgaand aan de sessie aan te geven.

7.Ena-Forto is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Ena-Forto is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.De sessies die gegeven worden zijn geen vervanging van reguliere medische en/of psychische consulten en/of behandelingen.

 

Art 5. Wijziging van de overeenkomst

1.Wanneer de duur van de overeenkomst vooraf wordt vastgesteld, geschiedt dit in de offerte en na aanvaarding hiervan door cliënt. Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst kan alleen indien beide partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dienen beide partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan te passen.

3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële consequenties met zich meedraagt, zal Ena-Forto cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4.Ena-Forto heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien cliënt niet binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.

 

Art 6. Tarieven en offertes

1.De tarieven genoemd op website/folders/facturen/overeenkomsten zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat cliënt de verklaring ondertekent of een mondelinge of schriftelijke afspraak maakt.

 

Art 7. Betalingsvoorwaarden

1.Betaling vindt plaats á contant na iedere sessie, tenzij vooraf anders is afgesproken.

2.Facturen dienen uiterlijk 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW op de door Ena-Forto aangewezen bankrekening.

3.Na het verstrijken van de periode van 8 dagen is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en is cliënt een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Ena-Forto zijn vordering op cliënt ter incasso uit handen geeft, is cliënt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso zijn gemoeid, verschuldigd.

 

Art 8. Tekortkomingen, afspraken verzetten

1. Ena-Forto behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of een dierbare, waardoor Ena-Forto haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

2. Indien cliënt een sessie wenst af te zeggen of te verzetten dient dit minimaal 24 uur van te voren te worden aangegeven bij Ena-Forto. Geschiedt de afzegging of verzetting binnen 24 uur voor de behandeling, wordt 100% van de behandelingskosten in rekening gebracht bij cliënt. Dit geldt ook wanneer cliënt niet op de afspraak komt zonder afzegging.

 

Art. 9. Bijeenkomsten

1.Cliënt schrijft zich in via de e-mail, telefoon of inschrijfformulier behorende bij de bijeenkomst.

2.Cliënt ontvangt binnen 1 week na aanmelding bevestiging van de deelname, inclusief de voorlopige planning via e-mail. Cliënt ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 week van tevoren, de definitieve planning via e-mail. Indien cliënt samen met iemand in één groep geplaatst wil worden, gelieve dit aan te geven bij de inschrijving.

3.Iedere deelnemer van een bijeenkomst is verplicht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. De deelnemer van de bijeenkomst dient zich bij aankomst te identificeren ter controle van de inschrijflijst.

4.Een bijeenkomst heeft alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Wanneer een bijeenkomst niet doorgaat krijgt cliënt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 4 dagen van tevoren, telefonisch bericht, met uitzondering van bijzondere omstandigheden.

5.Mocht een bijeenkomst niet doorgaan, dan worden er geen kosten in rekening gebracht en zal restitutie plaatsvinden van het gehele bedrag.

6.Wanneer een bijeenkomst niet door kan gaan door verhindering van de host of docent, ontvangt cliënt zo snel mogelijk bericht. Bij uitval van één of meerdere bijeenkomsten zal in overleg met de aanwezigen/cursisten een inhaalmoment worden afgesproken. Bij langdurige afwezigheid van de host of docent zal getracht worden deze te vervangen. Indien dit niet mogelijk is, zullen de niet gegeven bijeenkomsten en lessen worden terugbetaald.

7.Wanneer er voor een bijeenkomst meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, kan cliënt op een wachtlijst worden geplaatst. Indien een plaats is vrijgekomen, krijgt cliënt alsnog telefonisch bericht dat cliënt kan deelnemen. Bij voldoende belangstelling probeert Ena-Forto extra bijeenkomsten te organiseren.

8.Na het versturen van het aanmeldingsformulier ontvangt cliënt van Ena-Forto een factuur per e-mail of per post. Het bedrag  dient binnen 8 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de bijeenkomst geheel te worden voldaan, tenzij anders afgesproken.

9.Annulering door cliënt is alleen schriftelijk (per e-mail of per post) mogelijk en ná e-mailbevestiging van deze annulering door Ena-Forto. Er wordt altijd €12,50 administratiekosten in rekening gebracht.

10.U kunt tot 3 maanden voor de bijeenkomst annuleren tegen de administratie kosten a €12,50. Bij annulering van een bijeenkomst tot 2 maanden van te voren wordt 25% van het totaal bedrag in rekening gebracht. Bij annulering van een bijeenkomst binnen 2 maanden voor aanvang van de bijeenkomst, wordt 75% van het totaal bedrag in rekening gebracht. Deze regel is niet van toepassing als de bijeenkomst eenmaal is begonnen. Vanaf dat moment is het volledige bedrag verschuldigd.

11.Gemiste bijeenkomsten door verhindering van cliënt kunnen slechts bij hoge uitzondering en uitsluitend na overleg met Ena-Forto worden ingehaald.

12.De bijeenkomst en lesgeld wordt niet terugbetaald. Alleen in bijzondere gevallen (ziekenhuisopname o.i.d.) is (gedeeltelijke) terugbetaling mogelijk. Ena-Forto beoordeelt ieder geval apart en beslist na schriftelijk verzoek. Wijzigingen door cliënt dienen tevens 7 werkdagen voorafgaand aan de start van de bijeenkomst bij Ena-Forto schriftelijk te worden gemeld.

13. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de in het kader van de bijeenkomst verstrekte informatie en/of (werk)materiaal rusten uitsluitend bij Ena-Forto of derden. De van Ena-Forto verkregen informatie en/of (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van cliënt. Het is cliënt niet toegestaan de verkregen informatie en/of (werk)materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende(n).

14.Cliënt erkent de in artikel 9.13 genoemde rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurten van een onmiddellijk opeisbare boete van €500,00 voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Ena-Forto om de werkelijk geleden schade te verhalen op deelnemer.

13.Onder schriftelijk wordt verstaan: per e-mail of per post. De datum van ontvangst door Ena-Forto wordt gezien als de geldende datum.

14.Alle algemene voorwaarden zoals opgenomen in de voorafgaande artikelen en de hierna volgende artikelen zijn overeenkomstig van toepassing op de bijeenkomsten, tenzij in dit artikel gewijd aan bijeenkomsten daar expliciet van wordt afgeweken.

 

Art 10. Aansprakelijkheid

1.Ena-Forto is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met Ena-Forto.

2.De aansprakelijkheid van Ena-Forto voor schade voortvloeiend uit de door Ena-Forto verrichtte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van één complete behandeling.

3.Ena-Forto stelt geen medische diagnoses en geeft op geen enkele wijze geneeskundige garanties, noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na de uitvoering van de dienstverlening van Ena-Forto voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Ena-Forto. Ena-Forto is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

4.Ena-Forto is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat cliënt door Ena-Forto mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

5.Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die cliënt en Ena-Forto gezamenlijk doorbrengen als daarna.

6.Ena-Forto en/of derden met wie Ena-Forto de bijeenkomst(en) organiseert, zijn niet aansprakelijk voor verlies, vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen bij de uitvoering van de overeenkomst/bijeenkomst.

7.Hoewel de bijeenkomst en/of de in dat kader aangeboden informatie en/of (werk)materiaal met de uiterste zorg is samengesteld, is Ena-Forto niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van sessies en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie uit en /of (werk)materiaal van de bijeenkomst.

8.Ena-Forto heeft het recht van cliënt een schadevergoeding te eisen indien cliënt meubilair, apparatuur of producten behorende aan Ena-Forto of van derden met wie Ena-Forto samenwerkt ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst/bijeenkomst, beschadigt. Ena-Forto  meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Art 11. Geheimhouding

1.Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Niets dat is besproken gedurende conversaties voor, tijdens of na de sessie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel Ena-Forto als cliënt.

2.Op alle communicatiemiddelen zoals e-mail, post, voicemail en andere middelen is het geheimhoudingsprincipe van toepassing.

3.Persoonlijke gegevens van cliënt worden zonder toestemming van cliënt niet aan derden verstrekt.

 

 

Art 12. Wijziging van de voorwaarden

1.Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van de betreffende overeenkomst en/of dienstverlening.

 

Art. 13 Behoorlijk gedrag

1.De cliënt behoort zich voor, tijdens en na de uit te voeren opdracht behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Ena-Forto het recht de opdracht per direct zonder opgaaf van reden, zonder enige vorm van restitutie te beëindigen.

 

Art. 14 Recht

1.Op elke overeenkomst/bijeenkomst tussen cliënt en Ena-Forto is het Nederlands recht van toepassing.  

 
 
 
 
E-mailen
LinkedIn